Предлог процеса рада

Прва фаза рада: Интервјуисање предложених личности (по њиховој слободној вољи) вршиће се преко интернета, ради публиковања пројекта друштвене акције, односно припреме радног материјала за планирано саветовање. Саговорник, који прихвати учешће у разговору одлучује да ли даје и своју писану сагласност да се, по потреби, користи његово име, добијени одговори, посебна изјава, препоруке, коментари и слично.

Друга фаза рада: По позивном конкурсу, позивају се одабране општине/градови да се, по раније утврђеним пропозицијама, укључе представљањем историјских догађаја, личности и слично у монографији „СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ” (радни наслов).

Монографија „СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ” (радни наслов) једини је материјал на основу којег ће се чланови Почасног одбора изјашњавати о кандидатима и победнику.

Трећа фаза рада: Теренско истраживање грађана Србије на репрезентативном узорку. Циљ: истражити расположење грађана према употреби ћириличног писма у тржишним комуникацијама. Јасно, и уочавање степена примећености напора српских произвођача у коришћењу ћириличног писма на комерцијалној амбалажи (исписивања декларације о производу, начину и роковима употребе, графичко обликовање амбалаже са симболима из ћириличног писма), обликовање пропагандног материјала, огласних порука у штампаним медијима, на плакатима, на средствима унапређења продаје, средствима спољног оглашавања и слично, до коришћења ћириличног писма у штампаним и комерцијалним ТВ огласним порукама и на многе друге ненаведене начине а у функцији тржишних комуникација.

Четврта фаза рада: Пројектовање упитника за ову фазу рада врши се на основу садржаја обављених интервјуа са одабраним грађанима Србије и са србима у расејању (који се објављују на сајту под називом „Рекли су о пројекту”). Такође и на основу закључака са предвиђеног саветовања (радни назив). Узеће се у обзир добијени коментари, критички осврти и слично. Имаће се у виду и регистроване реакције јавног мњења, нарочито представника циљних група утврђених овим пројектом.

Пета фаза рада: Резултати добијених одговора (прва и трећа фаза рада) снажно се користе кроз публицистичке активности усмерене на представнике јавног мњења и друге учеснике у формирању ставова код грађана Србије према произвођачима који користе ћирилично писмо. Јасно, према онима који изражавају позитиван однос према правилима тржишта, увек узимајући у обзир и очекивања постојећих или потенцијалних потрошача и корисника њихових производа. (Када се говори о произвођачима, мисли се и на пружаоце различитих услуга на тржишту – од интелектуалних до занатских и личних.)

Шеста фаза рада: Округли сто о понуђеној теми. Планирани учесници: чланови Почасног одбора, представници институција и организација које су подржале пројекат, као и институције и особе од ауторитета које су, по природи свог професионалног и личног опредељења, позване да учествују у раду тематски замишљеног округлог стола. Предвиђене су акредитације новинара.

Подлога за дискусију: битни одговори учесника без прејудицирања позитивних или негативно интонираних одговора и/или коментара (фаза број 1). Резултати теренског истраживања (фаза број 3) и квалитетна анализа оствареног публицитета.

Учесници фазе број 1: изабрани чланови академске заједнице у Србији; угледни Срби широм света без обзира на професионална и политичка опредељења; угледни и успешни привредници који живе и раде у Србији и Републици Српској; представници коморског механизма; носиоци Награде за животно дело УЕПС-а (Удружења за тржишне комуникације Србије); књижевници; драматурзи; спортски радници; угледни спортисти и друге јавне личности.

Учесници фазе број 3: грађани Србије (осим са Космета). Репрезентативан узорак (равноправна заступљеност свих структура грађана Србије из урбаних и руралних средина). Анкетирање је на терену, лицем у лицем с изабраном личношћу, претходно „одређене” утврђеном методологијом истраживачког рада, како би се постигао висок степен поузданости добијених одговора.

Резултати истраживања биће описани и објашњени уобичајеним статистичким показатељима, али и коментарима радне групе састављене од стручњака уских профила: андрополога, психолога, социолога, футуриста, политиколога, економиста; етнолога и сличних профила.

Поједини коментари добијених статистичких показатеља описивали би се појединачно (вољом појединих профила стручњака) и кроз заједничке (усаглашене) коментаре аналитичке групе (која би била састављена према специфичностима њихових професија и животних опредељења).

Седма фаза рада: Објављивање резултата анкете кроз разне форме штампаних материјала (зборника и слично). Објављивање изречених и приложених дискусија, са препорукама и закључцима учесника Округлог стола. Дистрибуција (предвиђеног) материјала на адресе владиних органа, представника коморског механизма и заинтересованих привредника, превасходно на власнике и директоре малих и средњих предузећа који су сачували своју организациону самосталност у односу на велике системе – националног или међународног карактера.

Резултати истраживања, у изворном облику, биће саопштавани и представницима средстава информисања уз могућност коришћења аналитичких података, према интересовању самих новинара.

На пригодним конференцијама за штампу биће приказани добијени резултати, саопштен примењен метод узорковања испитаника, методологија рада као и степен поузданости добијених показатеља.

Осма фаза рада: Контактирање и иницијални разговори са представницима органа власти општина и градова који су показали интересовање да на њиховој територији буде подигнута „Ћирилична кућа”. Понуде, услове и избор разматра и врши Почасни одбор. Чланови Почасног одбора формирају Одбор за изградњу.

Девета фаза рада: Утврђивање урбанистичких услова.

Израда идејног и главног пројекта „Ћириличне куће”. Избор извођача грађевинских и занатских радова, односно инжењеринг послова по методи „Кључ у руке”. Сама изградња предвиђених објеката.

Десета фаза рада: Операционализација живота и рада „Ћириличне куће”.

Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes