Донатори и доброчинитељи

ПОЧАСНИ ОДБОР

Иницирањем, пројектовањем и програмирањем маркетиншког пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА, маркетиншким и другим истраживањима и интерпретацијом добијених резултата и препорука; комуницирањем са јавностима и формирање позитивног јавног мњења према друштвеном значају акције; организацијама конференција за штампу; комерцијалном обрадом тржишта; придобијањем почасних чланова дародавалаца ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ; обезбеђивањем спонзора, донатора и доброчинитеља који, својим прилозима, доприносе изградњи и функционисању ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ, руководе чланови Извршног одбора пројекта.

Извршни одбор пројекта је самоиницијативно тело састављено на добровољној основи од квалификованих људи добре воље који, савесно, стручно, одговорно, континуирано, раде на дефинисању и развоју маркетиншког пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА.

Број чланова Извршног одбора није лимитиран. Постојећи чланови, у првој фази предложени и изабрани од стране чланова Иницијативног одбора, простом већином присутних чланова Извршног одбора на својим редовним седницама, одлучују о кооптирању нових чланова Извршног одбора и одређују, ако је то могуће и оправдано, непосреднију област активности којом ће се новоизабрани члан Извршног одбора бавити.

Чланови Извршног одбора, на исти начин, одлучују о престанку дужности члана Извршног одбора, на основу изражене воље самог члана или већинском одлуком чланова Извршног одбора који сматрају да је члан Извршног одбора, својим понашањем или на, било који други начин, угрозио углед и циљеве друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА. Степен преоптерећености другим професионалним и друштвеним обавезама, које онемогућавају извршавање обавеза као члана Извршног одбора пројекта, такође може бити један од разлога за престанком чланства у Извршном одбору пројекта.

У тим случајевима, одлука о искључењу члана Извршног одбора доноси се тајним гласањем. За искључење члана Извршног одбора, довољна је проста већина од укупног броја чланова Извршног одбора.

Престанак чланства у Извршни одбор, изражена слободном вољом појединца, прима се к знању и о њој се не дискутује. Одлука се региструје у Белешци која се води о одржаној седници.

Даном конституисања Почасног одбора донатора и доброчинитеља, престаје функционисање Извршног одбора. Одлуком Почасног одбора, Извршни одбор се трансформише у Приређивачки одбор, који извршава одлуке и задатке које, пред њим, поставе чланови Почасног одбора.

Конституисању Почасног одбора приступа се оног тренутка када кандидациона листа броји више од двадесет једног члана који испуњавају услов да постану његови чланови. Основни услов је стицање звања Доброчинитеља са минималним добровољним прилогом за изградњу ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ у износу од 2.000 евра.


Физичка или правна лица који, прихватањем појединачних спонзорских уговора, спонзоришу припремне активности реализације пројекта којим се утврђује садржај уговора о спонзорисању садржаја, термински план и финансијске обавезе..

Уговор о спонзорству, по правилу, траје од дана обостраног потписивања уговора о спонзорству до дана свечаног отварања ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ.

Износ и садржај спонзорског уговора је изражавање слободне воље заинтересованих страна, у овом случају потенцијалног спонзора и представника Извршног бироа (састављеног од овлашћених лица), које одреди СВЕТ МАРКЕТИНГА, д.о.о, Издавачко-едукативни и консултантски центар у и о свету маркетинга, чије је седиште у Панчеву. СВЕТ МАРКЕТИНГА је правно лице које руководи планирањем, пројектовањем и програмирањем маркетиншког пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА, а по верификацији чланова Извршног одбора.

У зависности од висине вредности спонзорског уговора, спонзор добија као бонус и статус донатора или доброчинитеља.Такође му припадају и адекватна права предвиђена за чланове Почасног одбора донатора и доброчинитеља, у зависности од висине вредности спонзорског уговора.


Физичка или правна лица који, својим прилозима који не могу бити мањи од 100 или не већи од 1.999 евра (у нето износу), или у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, добијају звање донатора ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ, Прве у историји српског народа.

Њихова лична имена или називи фирми, са уписаним износом вредности донације, биће уписана у КЊИЗИ ГРАДИТЕЉА ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ која ће, даном њеног свечаног отварања, постати јавни документ Управе ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ (која ће руководити њеним радом).

Почасна књига градитеља ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ представља архивско благо и пажљиво се чува у архиви ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ.

Лична имена донатора или називи фирми који су донатори изградње ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ, наводе се у информативно-пропагандним материјалима маркетиншког пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА.

Такође, биће објављена и на сајту: cirilicne-komunikacije.rs или на новоформираном сајту: ћириличне-комуникације.срб

Донатори су, аутоматски, и чланови Почасног одбора донатора и доброчинитеља, али без права гласа.


Физичка или правна лица која донирају од 2.000 евра па на више, или у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, добијају звање ДОБРОЧИНИТЕЉА ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ, Прве у историји српског народа.

Доброчинитељи се, према висини новчаних прилога, рангирају по почасним звањима. Почасна звања одређују и број гласова која се примењују (броје) код изгласавања одлука о којима одлучују чланови Почасног одбора.

А) Од 2.000 до 4.999 евра, ДОБРОЧИНИТЕЉ - члан Почасног одбора. Износ од 2.000 евра доноси један глас, 3.000 евра два гласа, 4.000 евра три гласа, а укупни износ од 4.999 евра доноси четири гласа.

Б) Од 5.000 до 9.999 евра, БРОНЗАНИ ДОБРОЧИНИТЕЉ - члан
Почасног одбора. Износ од 5.000 евра доноси пет гласова, свака хиљада евра више, додатни један глас, тако да износ од 9.999 евра доноси укупно десет гласова.

В) Од 10.000 до 14.999 евра, СРЕБРНИ ДОБРОЧИНИТЕЉ - члан
Почасног одбора. Износ од 10.000 евра доноси право на једанаест гласова, свака хиљада више додатни један глас, тако да износ од 14.999 евра, доноси укупно петнаест гласова.

Г) Од 15.000 до 24.999 евра, ЗЛАТНИ ДОБРОЧИНИТЕЉ - члан Почасног одбора. Износ од 15.000 евра доноси право на шеснаест гласова, свака хиљада више додатни један глас, тако да износ од 24.999 евра доноси укупно двадесет шест

Д) Износ од 25.000 до 49.999 евра, ДИЈАМАНТСКИДОБРОЧИНИТЕЉ - члан Почасног одбора. Износ од 25.000 евра доноси право на тридесет гласова, сваких наредних 5.000 евра по још пет гла сова, а износ од 49.999 евра укупно доноси педесет пет гласова.

Ђ) Износ од 50.000 евра па на даље, назив БРИЉАНТНИ

ДОБРОЧИНИТЕЉ - члан Почасног одбора. Доноси стотину

*
Имена или називи доброчинитеља уписују се у ПОЧАСНУ КЊИГУ ГРАДИТЕЉА ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ и представља архивско благо и пажљиво се чува у архиви.

ДОБРОЧИНИТЕЉИ КОЈИ СУ ДАЛИ 10.000 и више евра – њихова имена биће трајно уклесана у зидове зграде ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ као израз вечите захвалности.

Звање доживотног председника Почасног одбора припада физичком лицу или делегираном представнику правноглица који је понудио највећи износ.

Доказ о извршеној уплати је основна претпоставка добијања звања члана Почасног одбора и права гласа на седницама Почасног одбора.

Имена или називи доброчинитеља уписују се у ПОЧАСНУ КЊИГУ ГРАДИТЕЉА ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ и представља архивско благо које се пажљиво чува у архиви ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ. ДОБРОЧИНИТЕЉИМА, који су дали 10.000 и више хиљада евра, као посебан знак захвалности, њихова имена биће трајно уклесана у зидове ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ као трајни знак захвалности.


Стварали смо Србију

Општине/градови, својим одлукама да буду представљене у монографији СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ (радни наслов), самим чином потписивања „Изјаве о доброчинитељству“ и једнократном уплатом од 150.000,00 динара уписнине која важи све до свечаног отварања ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ, чланови су Почасног одбора донатора и доброчинитеља.

У зависности од броја закупљених страна на којима ће се представити као кандидати за седиште ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ, обезбеђују и адекватни статус члана Почасног одбора са бројем гласова према висини укупно уложеног новца у монографију СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ (уписнине и броја закупљених страна за публицитет, односно за оглашавање).

Монографија СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ једини је радни документ на основу којег ће чланови Почасног одбора донатора и доброчинитеља формирати предлог о избору општине/града којој се нуди да буде седиште ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ.

Монографија СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ

Услови закупа простора

две стране монографије 200.000,00 динара
четири стране монографије 350.000,00 динара
шест страна монографије 500.000,00 динара

(максималан број могућег закупа). Цене су нето. ПДВ износи 10%.

Општине/градови могу одлучити да се определе за једну од три теме о којој желе да се пише у монографији СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ:

а) историјски догађај

б) личност на коју су поносни

в) привредни, музички, фестивалски, културолошки... догађај на који су нарочито поносни.

Посебно ће бити вредновани напори да садржај буде што више илустрован: фотографијама, цртежима, графикама, сликама и слично.

Општине/градови могу закупити огласни простор, без обзира да ли ће учествовати у редакцијском делу монографије СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ.

Огласни прилози не разматрају се као материјал на основу којег се конкурише за добијање ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ.

Ценовник огласног простора

1/2 стране монографије75.000,00 динара

1/1 стране монографије125.000,00 динара

2/1 стране монографије220.000,00 динара

Цене су нето. ПДВ износи 20%.

Изградњом ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ непосредно ће руководити Одбор за изградњу чији ће састав одредити чланови Почасног донатора и доброчинитеља.

За чланове Одбора за изградњу Почасни одбор донатора и доброчинитеља могу се предложити и особе ван састава Одбора.

ВЕЛИКА ЋИРИЛИЧНА СКУПШТИНА

Потписивањем Свечане изјаве: „Срби и Српкиње“, „Грађани Србије“, „Срби из дијаспоре“ и „Грађани света“ (слободан избор начина представљања, попуњавањем једне од понуђених приступница и потписивањем Свечане изјаве), постају почасни чланови – дародавци ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ.

Њено једнодневно или вишедневно заседање одређује Извршни одбор пројекта, у зависности од основног програма заседања ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ и програма пратећих активности.

Физичка и правна лица из Србије

Физичко лице – давалац Свечане изјаве, прихвата да на име трошкова ИД материјала партиципира уплатом једнократног износа од 1.500,00 динара, односно 1. 800,00 бруто (ПДВ износи 20%.) Даваоци Свечане изјаве из региона и иностранства на име једнократне уписнине уплаћују 25 евра, нето, односно 30 евра бруто (урачунат ПДВ у висини од 20%) или адекватан износ у другим валутама

Износ најављене финансијске помоћи давањем Свечане изјаве о донаторству износи 100 динара/месечно. Плаћа се једном годишње – 1.200,00 нето. Ослобођено плаћања ПДВ-а.

Дародавци из региона и иностранства прилажу износ од 10 евра/месечно. Плаћа се једном годишње – 120 евра (или адекватан износ у другим валутама). Вредност је у нето износу и на њу се не плаћа ПДВ.

Износ уписнине и годишњег доприноса за текућу годину уплаћује се даном подношења приступнице.

У наредним годинама, уплата се врши почетком календарске године, а најкасније до 31. јануара у години

Почасни дародавци ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ, уз показивање свог ИД картона, имају право да бесплатно учествују на свим манифестацијама у оквиру маркетиншког пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА.

Правна лица из Србије и иностранства

И правна лица могу бити почасни чланови – дародавци ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ.

Једнократна партиципација на име трошкова израде ИД материјала, за правна лица износи 25.000,00 динара.

Износ најављене помоћи давањем Свечане изјаве, износи 10.000,00 динара месечно. Плаћа се једном годишње – 120.000,00 динара.

Износ за дародавце (правна лица) из региона и из дијаспоре (иностранства) на име уписнине и учешћа у партиципацији израде ИД материјала, износи 250 евра (или адекватан износ у другим валутама) и плаћа се једнократно, са подношењем приступнице и Свечане изјаве.

Износ помоћи је 100 евра/месечно. Плаћа се једном годишње – 1.200 евра (или адекватан износ у другим валутама).

ЗАСЕДАЊЕ ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ

Почасни чланови ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ имају право на бесплатну дистрибуцију часописа света маркетинга ТАБУ, као и на све друге информативно-пропагандне и публицистичке материјале који се користе у току реализације маркетиншког пројекта друштване акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА.

Прво заседање ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ одржаће се 27. јануара 2017. године у једном од предложених градова-кандидата: Крагујевац, Аранђеловац, Топола, Ваљево и Смедерево. Избор градова извршен је на основу историјског сазнања о њиховим улогама у стварању и развоју Србије.

Биће изабран онај град који представи најбољу понуду.

Наредних година – од 2018. до 2020. године на исти дан (у исте дане), у неким другим градовима (имаће право да конкуришу и они који, у претходном кругу, нису изабрани), одржаваће се Друго, Треће, Четврто… заседање ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУШТИНЕ.

Поред самог тзв. Скупштинског дела рада на коме ће се разматрати степен развоја самог пројекта, анализа планираних и остварених циљева и стечена искуства, разматрање остварења постојећих или увођење нових циљева, предвиђени су организовани сусрети са привредницима из тога краја, када ће три централне теме увек бити доминантне:

А) Разумевање филозофије маркетинга и њена могућа примена у
односу на уочене проблеме,

Б) Механизми тржишта који битно утичу на тржишна кретања, и

В) Ћирилично писмо у тржишним комуникацијама као могући
фактор унапређења одређених производа и њихових
произвођача, на тржишту Републике Србије.

Манифестација „Фестивал креативног стваралаштва инспирисаног ћириличним писмом“, биће значајан допринос у могућим начинима истицања и лакоће примењивости исписане српском ћирилицом, облик невербалне комуникације са потрошачима (купцима) и својеврсна стимулација у потражњи тако означених националних производа.

Могућа трансформација ћириличног писма у тржишним комуникацијама уместо досадашње доминације латинице и не баш увек срећно изабраних страних речи – од конструкције логотипа и заштитног знака (уз перманентну обуку како знак превести у заштићени – регистровани жиг), врло вероватно, елементи су који могу да утичу на остварење једног од националних обележја којег, грађани, љубоморно чувају као својеврстан елемент идентификације нације. ПИСМО!

Права улагача

Почасни дародавци ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ, спонзори, донатори и доброчинитељи, имају једнака права када је у питању информисање о развоју маркетиншког пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА.

Током трајања процеса реализације пројекта, улагачи доплатом одређених новчаних износа, могу мењати свој статус и остваривати више позиције у управљању пројектом. Није предвиђен обрнут однос.

Чланови Почасног одбора донатора и доброчинитеља предлажу и бирају чланове Надзорног одбора који, превасходно, контролишу токове новца – приходе и расходе и, о томе, подносе финансијске извештаје члановима Почасног одбора.

Надзорни одбор посебну пажњу посвећује одлукама Почасног одбора, квалитетом извршења донетих одлука и роковима у којима се остварују појединачни задаци.

Закључци Почасног и Надзорног одбора обавезујући су за чланове Приређивачког одбора, односно Извршног бироа, у зависности од носиоца реализације одређене одлуке.

Све фазе рада биће подржаване снажним публицитетом и прикладним активностима.

Донатори и доброчинитељи имају право на бесплатну дистрибуцију часописа света маркетинга ТАБУ, као и све друге информативно-пропагандне и публицистичке материјале који се користе у току реализације маркетиншког пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА.

УПЛАТЕ ДОНАЦИЈА ВРШЕ СЕ НА

Текући рачун: СВЕТА МАРКЕТИНГА 160-217202-19, код БАНКА ИНТЕСА, шифра плаћања: 189, модел 00 i позив на број: 2016-2019.

Девизни рачун: SVET MARKETINGA, d.o.o. Pančevo, Ulica Stevana Šupljikca broj 71, Tekući račun RS 35160005010012969550, Intermediary: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY, DBDBRSBG BANCA INTESA AD, Ulica Milentija Popovića broj 7B, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija.

кликни за већу слику

кликни на илустрацију за већи приказ табеле Дародаваца

ДОБРОЧИНИТЕЉИ И ДОБРОТВОРИ

РЕД. БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УПЛАТА ДАТУМ
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 3,944.800
ЈОШ ПРЕОСТАЛО ----
Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes